โรงเรียนเน้นให้มีจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนที่ครูสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่ในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุขเป็นธรรมชาติและไม่แออัด มีสื่ออุปกรณ์ครบครัน เหมาะสมและเพียงพอสำหรับเด็กทุกคน เด็กทุกคนมีโอกาสในการเรียนรู้ การแสดงออกที่เท่าเทียมทั่วถึงและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงจำกัดจำนวนห้องเรียนและนักเรียน ดังนี้

ความจุที่สามารถรับได้

 1. Aระดับเตรียมอนุบาล อายุตั้งแต่ 2 ขวบ ห้องเรียนละ 25 คน มีทั้งหมด 3 ห้องเรียน รวมจำนวน 75 คน
 2. ระดับอนุบาล 1-3  อายุตั้งแต่ 3 ขวบ ห้องเรียนละ 25 คน ชั้นละ 6 ห้องเรียน มีทั้งหมด 18 ห้องเรียน รวมจำนวน 450 คน ห้องเรียนระดับอนุบาล 1 มีครูจำนวน 2 คน ต่อห้อง
 3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุตั้งแต่ 6 ขวบ ห้องเรียนละ 35 คน ชั้นละ 2 ห้องเรียน มีทั้งหมด 12 ห้องเรียน รวมจำนวน 420 คน

จำนวนนักเรียนที่เปิดรับในปีการศึกษา 2561

 • ระดับเตรียมอนุบาล รับจำนวน 50 คน
 • ระดับอนุบาล 1 รับจำนวน 150 คน
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รับจำนวน 70 คน
  • Dual Language Program จำนวน 35 คน
  • โปรแกรมทั่วไป จำนวน 35 คน
 • ระดับชั้นอื่น ๆ รับโดยพิจารณาเป็นรายกรณี