ครูชาวต่างชาติ

Kru.Raquel F. Saso Kru. Raquel
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล I-Kid Program , DLP Program
Miss. Nadine Cristy P. Pacumbaba
English  Teacher
Marvin Douglas Walls
หัวหน้างาน Dual Language Program
Miss.Rhea May Baunsit
English teacher
Miss. Cleomae P. larisan Alesna
English  Teacher
Mrs. Olive Joy A. Bautista
English teacher
Miss Raya
ครูสอนภาษาอังกฤษ
Mrs.Lourieville Galve Remegio
ครูสอนภาษาอังกฤษ
Mrs.Akuna Amotto Sabondo
ครูสอนภาษาอังกฤษ