ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวอาทิตยา ศรประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์
นายบุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
ผช.ผอ.บริหารงานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสุดจิต วอลส์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษางานกิจการนักเรียน
นางปรีดา หวังนุรักษ์
หัวหน้างานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสาร
หัวหน้างานกิจกรรม แผนกประถมศึกษา
นางอารมณ์ ชัยวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
นายกันต์อเนก ศิริแสงเพชร
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวีรยุทธ บุญนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางขวัญชนก พุฒซ้อน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวชยุตรา ทองอ่อน
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐฐิณี ตัณฑิบูลย์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวธนพร ซึ้งประสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นายกิตติชัย ช่วยแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียภาพ
นางสาวชนินาถ นิลสุวรรณ
นางสาวเชษฐ์ธิดา จูฑะเสน
ครูสอนนาฎศิลป์และบัลเล่ต์
นางประไพพิศ ศรีใหม่
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
นางสาวจิราวรรณ คุ้มสุข
เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล
นางสาววรัตน์ แซ่จัง
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวภัศรา รัตนจามิตร
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวฉัตรประภา ทวีทรัพย์
ครูดนตรีไทย
Mrs.Akuna Amotto Sabondo
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวปัณชญา บุญตระกูล
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวพรสวรรค์ เฉลิมยานนท์
ผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2