ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวอาทิตยา ศรประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์
นายบุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
ผช.ผอ.บริหารงานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสุดจิต วอลส์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษางานกิจการนักเรียน
นางปรีดา หวังนุรักษ์
หัวหน้างานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสาร
หัวหน้างานกิจกรรม แผนกประถมศึกษา
นางอารมณ์ ชัยวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
นายกันต์อเนก ศิริแสงเพชร
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวีรยุทธ บุญนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางขวัญชนก พุฒซ้อน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวจริญญา พุทสองศรี
ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์
นางสาวชยุตรา ทองอ่อน
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐฐิณี ตัณฑิบูลย์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวธนพร ซึ้งประสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นายกิตติชัย ช่วยแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียภาพ
นางสาวเชษฐ์ธิดา จูฑะเสน
ครูสอนนาฎศิลป์และบัลเล่ต์
นางสาวอชิรญา ขับกล่อมส่ง
ครูสอนวิชาศิลปะ
นางประไพพิศ ศรีใหม่
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
นางสาวจิราวรรณ คุ้มสุข
เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล
นางเพชรินทร์ กิตติสุภานนท์
ครูสอนภาษาจีน
Mr.Edward Jone Ballard Coles
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาววรัตน์ แซ่จัง
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวมินตรา แขวงบู
ครูคณิตศาสตร์
นางสาวภัศรา รัตนจามิตร
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวฉัตรประภา ทวีทรัพย์
ครูดนตรีไทย
Mrs.Akuna Amotto Sabondo
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวปัณชญา บุญตระกูล
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวพรสวรรค์ เฉลิมยานนท์
ผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2