ครูระดับประถมศึกษา

นางสุดจิต วอลส์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษางานกิจการนักเรียน
นางประไพพิศ ศรีใหม่
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
นางอารมณ์ ชัยวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
นางปรีดา หวังนุรักษ์
หัวหน้างานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสาร
หัวหน้างานกิจกรรม แผนกประถมศึกษา
นายกันต์อเนก ศิริแสงเพชร
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายบุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
ผช.ผอ.บริหารงานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางขวัญชนก พุฒซ้อน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นายพงษ์ศักดิ์ เรืองเทพ
หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารองค์กร
นางสาวจริญญา พุทสองศรี
เจ้าหน้าที่วัดและประเมินผลทางการศึกษา
นางสาวจิรา ทองอ่อน
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาววัลย์ลิกา บุญเรือง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางสาวณัฐฐิณี ตัณฑิบูลย์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นายวีรยุทธ บุญนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวธนพร ซึ้งประสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นายกิตติชัย ช่วยแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียภาพ
นางสาวนัฏฐกานต์ เหมือนเงิน
ครูผู้สอนดนตรีไทย