ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวอาทิตยา ศรประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์
นายบุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
ผช.ผอ.บริหารงานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสุดจิต วอลส์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษางานกิจการนักเรียน
นางปรีดา หวังนุรักษ์
หัวหน้างานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสาร
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นางอารมณ์ ชัยวร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
นายกันต์อเนก ศิริแสงเพชร
ครูผู้สอนวิชาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
นายวีรยุทธ บุญนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางขวัญชนก พุฒซ้อน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวชยุตรา ทองอ่อน
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวณัฐฐิณี ตัณฑิบูลย์
หัวหน้างานกิจกรรม แผนกประถมศึกษา / ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวธนพร ซึ้งประสิทธิ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
นายกิตติชัย ช่วยแก้ว
หัวหน้างานศูนย์ดนตรี ศิลปะ และการแสดง ManilaTamarind
นางสาวปวีณ์นุช ด้วงสูงเนิน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 /2
นางสาวชนินาถ นิลสุวรรณ
นางสาวเชษฐ์ธิดา จูฑะเสน
ครูสอนนาฎศิลป์และบัลเล่ต์
นางประไพพิศ ศรีใหม่
ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
นางสาวจิราวรรณ คุ้มสุข
เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล
นางสาววรัตน์ แซ่จัง
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวภัศรา รัตนจามิตร
ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์
นางสาวฉัตรประภา ทวีทรัพย์
ครูดนตรีไทย
Mrs.Akuna Amotto Sabondo
ครูสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวปัณชญา บุญตระกูล
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวพรสวรรค์ เฉลิมยานนท์
ผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
นายปรเมศ ศรีไสยเพชร
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
นางสาวนูรสามีมี เปาะแม
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาศิลปะ)