ครูระดับประถมศึกษา

นางสาวจิราวรรณ คุ้มสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา งานวิชาการ
นายบุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา งานกิจการนักเรียน
นางปรีดา หวังนุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางอารมณ์ ชัยวร
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นายกันต์อเนก ศิริแสงเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
นายวีรยุทธ บุญนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ
นางสาวหทัยชนก เกื้อพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางขวัญชนก พุฒซ้อน
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางสาวชยุตรา ทองอ่อน
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นายกิตติชัย ช่วยแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระทัศนศิลป์ และ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวสุชาวดี มีศรีสุข
หัวหน้างาน Dual Language Program ประถมศึกษา
นายสิทธิชัย  ปักษิน
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
นางสาวชนินาถ นิลสุวรรณ
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษ
นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสาร
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวุฒิ รัสกีลากุล
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นางสาวนูรสามีมี เปาะแม
ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาศิลปะ)
นางสาวซินฟียา นุ้ยไสน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวปัญญนันต์ ทองบัว
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
นายตระกูล พลเพชร
ครูประจำชั้นหลักสูตร DlP
นายนันทพงศ์ ตุ้มเผ่าพันธุ์
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
Mr.Art Christian Gordovez
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
นายธนาเทพ เพ็ชรเจริญ
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
นายอัครวิชญ์ ขวัญปลอด
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
อัจฉราวดี ชูเกตุ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
กัญญาพัชร สาระอาภรณ์
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
นางสาวรัตมณี พัฒโณ
ครูผู้สอนดนตรีไทย
นางสาวอารีดา สาหมาน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นางสาวอนิตา หมัดอัด
ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย
นางสาวณัชพร อุดมรัตน์
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
นางสาวณัฐวดี นาคมรกฎ
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
นางสาวญาณิศา ชูเมือง
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
กมลรัตน์ ช้างกลาง
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์
นางสาว อรุตา ชูฉางหวาง
ครูผู้สอนภาษาจีน
กุลณัฐ ใจสมุทร
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
จันจิรา แสงจันทร์ศิริ
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP
นพดล แสงสุวรรณ 
ครูสอนรายวิชานาฏศิลป์และการแสดง
มามี ถนอมเบ็ญจมกุล
ครูประจำชั้นโปรแกรม DLP