ครูแผนกอนุบาล

นางสาวชนกชนม์  ผู้ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
นางสาวจริญญา พุทสองศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล
นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
หัวหน้าระดับอนุบาล 1
นางสาวทิพย์วรรณ  สุขราช
หัวหน้าระดับอนุบาล 2
นางสุเพ็ญ  รักขนาม
หัวหน้าระดับอนุบาล 3
นางสาวเจ๊ะอัน วังละ
ครูประชั้นอนุบาล 1 
นางสาววรรณนิศา  จันทรังษี
ครูผู้สอนชั้นอนุบาล
นางอารมย์  พรหมอินจันทร์
ครูผู้สอนชั้นอนุบาล
นางสุภาพร สุวัฒน์กุล
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวจารุณี สุดใจ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวนัยนา  ศรีสว่าง
ครูผู้สอนระดับอนุบาล 1
นางสาวฝาดีฮะห์ บราเฮง
ผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางสาวชนิดา จำปาศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล
นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 2
นายสิทธิชัย  ปักษิน
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
นางสาวเปรมกมล คำนวนจิตร
ครูประจำชั้นอนุบาล
นายอากีมิน เซ็งสาเมาะ
ครูผู้สอนระดับอนุบาล
นางสาวสุภาภรณ์ ยงสืบชาติ
ครูผู้สอนชั้นอนุบาล
นางสาวรัชนีกร สืบแสง
ครูผู้สอนระดับอนุบาล 
นายทนงศักดิ์ ช่อผูก
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเสาวลักษณ์ คงขาว
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวอามีน่า กะสิรักษ์
ครูผู้สอนชั้นอนุบาล 
อนัญญา หนูคล้าย
ครูภาษาจีน ระดับอนุบาลครูภาษาจีน ระดับอนุบาล
นางสาวภัทรสมร มณีโชติ
ครูผู้สอนระดับอนุบาล