ครูแผนกอนุบาล

นางสาวชนกชนม์  ผู้ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
นางสาวจริญญา พุทสองศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4
นางสาวเจ๊ะอัน วังละ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางอารมย์  พรหมอินจันทร์
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสุเพ็ญ  รักขนาม
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสุภาพร สุวัฒน์กุล
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวจารุณี สุดใจ
หัวหน้างานระดับอนุบาล 3
นางสาวนัยนา  ศรีสว่าง
หัวหน้างานระดับอนุบาล 2
นางสาวภัคธดา  แก้วสองศรี
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวพรพิมล ชุมศรีเมฆ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางอัมรา  อินทโชติ
หัวหน้างานระดับอนุบาล 1
นางสาววรรณนิศา  จันทรังษี
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวสาวิตรี  หะยี
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวชนิดา จำปาศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล
นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางอริสา  ขุนฤทธิ์
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางสาวปวีณ์นุช ด้วงสูงเนิน
ครูประจำชั้นอนุบาล
นายสิทธิชัย  ปักษิน
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวธารทิพย์ เส้งเซ้ง
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางสาวสุภาภรณ์ แป้นสุข
 ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
ครูประจำชั้นอนุบาล
นายทนงศักดิ์ ช่อผูก
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเสาวลักษณ์ คงขาว
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเชษฐ์ธิดา จูฑะเสน
ครูสอนนาฎศิลป์และบัลเล่ต์
Mrs.Lourieville Galve Remegio
ครูสอนภาษาอังกฤษ