ครูแผนกอนุบาล

นางสาวชนกชนม์  ผู้ประสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
นางสาวเจ๊ะอัน วังละ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางอารมย์  พรหมอินจันทร์
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสุเพ็ญ  รักขนาม
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสุภาพร สุวัฒน์กุล
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวจารุณี สุดใจ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวณัฏฐวดี  สวนกุล
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวนัยนา  ศรีสว่าง
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวทิพย์วรรณ  สุขราช
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวภัคธดา  แก้วสองศรี
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสิรินุช  บุญฤทธิ์
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวพรพิมล ชุมศรีเมฆ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางจุฑารัตน์  สำราญ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางอัมรา  อินทโชติ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวกานดาวดี  อินทะปาน
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาววรรณนิศา  จันทรังษี
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวสาวิตรี  หะยี
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวเฉลิมขวัญ  ด้วงยวง
ครูผู้สอนอนุบาล
นางอ่อนนุช  คชเวช
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวปิยะรัตน์  ตาขวัญ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวอมรรัตน์  ทิพย์มณเฑียร
ครูผู้สอนอนุบาล
นางอริสา  ขุนฤทธิ์
ครูผู้สอนอนุบาล
นายสิทธิชัย  ปักษิน
ครูผู้สอนอนุบาล