ครูแผนกอนุบาล

นางสาวชนกชนม์  ผู้ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
นางสาวเจ๊ะอัน วังละ
หัวหน้างานระดับอนุบาล 1
นางอารมย์  พรหมอินจันทร์
หัวหน้างานระดับอนุบาล 2
นางสุเพ็ญ  รักขนาม
หัวหน้างานระดับอนุบาล 3
นางสุภาพร สุวัฒน์กุล
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวจารุณี สุดใจ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวณัฏฐวดี  สวนกุล
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวนัยนา  ศรีสว่าง
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวทิพย์วรรณ  สุขราช
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวภัคธดา  แก้วสองศรี
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวพรพิมล ชุมศรีเมฆ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางอัมรา  อินทโชติ
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาววรรณนิศา  จันทรังษี
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวสาวิตรี  หะยี
ครูผู้สอนอนุบาล
นางอ่อนนุช  คชเวช
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวฝาดีฮะห์ บราเฮง
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางสาวชนิดา จำปาศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล
นางสาวอมรรัตน์  ทิพย์มณเฑียร
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรี
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางอริสา  ขุนฤทธิ์
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางสาวปวีณ์นุช ด้วงสูงเนิน
ครูประจำชั้นอนุบาล
นายสิทธิชัย  ปักษิน
ครูผู้สอนอนุบาล
นางสาวธารทิพย์ เส้งเซ้ง
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางสาวสุภาภรณ์ แป้นสุข
 ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางสาวชนินาถ นิลสุวรรณ
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
ครูประจำชั้นอนุบาล
นายทนงศักดิ์ ช่อผูก
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเสาวลักษณ์ คงขาว
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเชษฐ์ธิดา จูฑะเสน
ครูสอนนาฎศิลป์และบัลเล่ต์
Miss Zhang Jajing
ครูผู้สอนภาษาจีน
Mrs.Lourieville Galve Remegio
ครูสอนภาษาอังกฤษ