ครูแผนกเนอสเซอรี่

นางสุภาภรณ์ ขุนจันทร์
ครูเตรียมอนุบาล
นางสาววินิตยา แก้วนิยม
ครูเตรียมอนุบาล
ว่าที่ร.ต.หญิงวรกมล เอ่งฉ้วน
ครูเตรียมอนุบาล
นางกิตติพร สร้างใจ
ครูเตรียมอนุบาล
นางยุภาวดี วรรณวิล
ครูเตรียมอนุบาล
นางนิตยา แก้ววิเชียร
ครูเตรียมอนุบาล
นางสาวนาถยา จันทร์คง
ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล
นางสาววาสนา บัวมี
ครูเตรียมอนุบาล
นางสาววรัญญา จิตภักดี
ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล
นายทนงศักดิ์ ช่อผูก
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเสาวลักษณ์ คงขาว
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเชษฐ์ธิดา จูฑะเสน
ครูสอนนาฎศิลป์และบัลเล่ต์
นางสาวธัญลักษณ์ สอนสุข
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล
นางสาวโสภาวดี ทองเสนอ
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล