ครูแผนกเนอสเซอรี่

นางสาวภัคธดา  แก้วสองศรี
หัวหน้าระดับเนอสเซอรี่-เตรียมอนุบาล
นางสาวสิริภรณ์ ฉายห้อง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาววินิตยา แก้วนิยม
ครูผู้สอนชั้นเตรียมอนุบาล
นางยุภาวดี วรรณวิล
ครูผู้สอนชั้นเตรียมอนุบาล
นางสาววาสนา ชัยพัฒน์
ครูผู้ช่วยสอนชั้นเตรียมอนุบาล
นางสาว​นัน​ธิดา​ สุวรรณ​รัตน์​
ครูผู้สอนชั้นเตรียมอนุบาล
นางสาวโสภาวดี ทองเสนอ
ครูผู้ช่วยชั้นเตรียมอนุบาล
เจตินาฎ​ เกียรติ​เสรี​กุล
ครูผู้ช่วยสอนชั้นเตรียมอนุบาล
นางจุฑารัตน์ สำราญ
ครูผู้สอนชั้นเตรียมอนุบาล
นายทนงศักดิ์ ช่อผูก
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเสาวลักษณ์ คงขาว
ครูสอนดนตรีสากล
นาฎลดา เกตุแก้ว
ครูคู่ชั้นระดับเนอสเซอร์รี่
สุกัญญา รัตนอุไร
ครูคู่ชั้นระดับเนอสเซอร์รี่
ญาณิศา เพชรสวัสดิ์
ครูคู่ชั้นระดับเนอสเซอร์รี่
พิมพ์พจี เหมทานนท์
ครูคู่ชั้นระดับเนอสเซอร์รี่
วริษฐา ศรีนุกูล
ครูคู่ชั้นระดับเนอสเซอร์รี่