บุคลากรสนับสนุน

นายพิสิษฐ์ โอฬารี
พนักงานขับรถ
นางบุปผา พูนเพิ่ม
ผู้ช่วยแม่ครัว
นายอนุพงศ์ ขวัญประดับ
ตำแหน่ง :  พนักงานขับรถ
นายสกล คันธชาติ
ช่างซ่อมบำรุง
นางสาวชุลีพร ดวงพล
แม่ครัว
นางบุญรัตน์ แซ่ตั้น
พนักงานขายของร้านค้าสหกรณ์
นางเตือนใจ รอดคุ้ม
แม่บ้าน
นางนฤมน ศรีสุวรรณ์
แม่บ้าน
นางยุพา หนูเพ็ชร
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวอรทัย ทวรัตน์
นักการภารโรง
นางกนกวรรณ คันธชาติ
แม่บ้าน
นางศิริอร บุญวงศ์
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาธิยา ทองขวิด
ผู้ช่วยแม่ครัว
นายจำรัส ปักษิน
พนักงานขับรถ
นางมะอิ่ง
พนักงานทำความสะอาด