บุคลากรสนับสนุน

นายอนุพงศ์ ขวัญประดับ
พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ทั่วไป
นางสาวชุลีพร ดวงพล
พนักงานครัว
นางบุปผา พูนเพิ่ม
พนักงานทำความสะอาด
นางสาธิยา ทองขวิด
พนักงานครัว
นางเตือนใจ รอดคุ้ม
พนักงานทำความสะอาด
นางนฤมน ศรีสุวรรณ์
พนักงานทำความสะอาด
นางมะอิ่ง
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวอรทัย ทวรัตน์
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวกนิษฐา ศรีสุวรรณ์
พนักงานครัว
นางสาวสุจิตร แก้ววิเชียร
พนักงานครัว
นางปิยะวรรณ คุณชล
พนักงานครัว
นางอมรรัตน์ คงยืน
พนักงานทำความสะอาด
นายทวีศักดิ์ ดำเมือง
พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ทั่วไป