บุคลากรสนับสนุน

นายพิสิษฐ์ โอฬารี
พนักงานขับรถ
นายอนุพงศ์ ขวัญประดับ
พนักงานขับรถ
นายสกล คันธชาติ
ช่างซ่อมบำรุง
นายจำรัส ปักษิน
พนักงานขับรถ
นางสาวชุลีพร ดวงพล
แม่ครัว
นางบุปผา พูนเพิ่ม
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางสาธิยา ทองขวิด
ผู้ช่วยแม่ครัว
นางเตือนใจ รอดคุ้ม
แม่บ้าน
นางนฤมน ศรีสุวรรณ์
แม่บ้าน
นางยุพา หนูเพ็ชร
แม่บ้าน
นางกนกวรรณ คันธชาติ
แม่บ้าน
นางมะอิ่ง
พนักงานทำความสะอาด
นางสาวอรทัย ทวรัตน์
นักการภารโรง