ผู้บริหาร

ดร.พัฒน์ มาศนิยม
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด
ผู้รับใบอนุญาตศูนย์ฯ
นางปรารถนา หนูประดับ
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยวรพัฒน์
นายภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ผู้จัดการโรงเรียนวรพัฒน์
นางสาวอาทิตยา ศรประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์
นางสาวชนกชนม์  ผู้ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
นายบุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
ผช.ผอ.บริหารงานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสุดจิต วอลส์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษางานกิจการนักเรียน
Kru.Raquel F. Saso Kru. Raquel
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล I-Kid Program , DLP Program
นางปรีดา หวังนุรักษ์
หัวหน้างานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสาร
หัวหน้างานกิจกรรม แผนกประถมศึกษา
นายกันต์อเนก ศิริแสงเพชร
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นางสาวเจ๊ะอัน วังละ
หัวหน้างานระดับอนุบาล 1
นางอารมย์  พรหมอินจันทร์
หัวหน้างานระดับอนุบาล 2
นางสุเพ็ญ  รักขนาม
หัวหน้างานระดับอนุบาล 3
นางประไพพิศ ศรีใหม่
หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
นางรัตนา กายรัตน์
หัวหน้างานการเงิน