ผู้บริหาร

ดร.พัฒน์ มาศนิยม
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด
ผู้รับใบอนุญาตศูนย์ฯ
นายภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ผู้จัดการโรงเรียนวรพัฒน์
นายพงศ์พัฒน์ ฉายศิริพันธ์
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนวรพัฒน์
นางสาวชนกชนม์  ผู้ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
Kru.Raquel F. Saso Kru. Raquel
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Dual Language Program
นางสาวจิราวรรณ คุ้มสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา งานวิชาการ
นายบุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกประถมศึกษา งานกิจการนักเรียน
นางปรีดา หวังนุรักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายกันต์อเนก ศิริแสงเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนสังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
นายวีรยุทธ บุญนุ้ย
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ
นางสาวหทัยชนก เกื้อพันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางขวัญชนก พุฒซ้อน
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นายกิตติชัย ช่วยแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระทัศนศิลป์ และ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Cyrille Grace Espina Devila
หัวหน้า Dual Language Program แผนกอนุบาล
นางสาวสุชาวดี มีศรีสุข
หัวหน้างาน Dual Language Program ประถมศึกษา
นางสาวภัคธดา  แก้วสองศรี
หัวหน้าระดับเนอสเซอรี่-เตรียมอนุบาล
นางสาวศิริวรรณ ทิพย์มณี
หัวหน้าระดับอนุบาล 1
นางสาวทิพย์วรรณ  สุขราช
หัวหน้าระดับอนุบาล 2
นางสุเพ็ญ  รักขนาม
หัวหน้าระดับอนุบาล 3
นางสาวเสาวลักษณ์ ธนสาร
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวุฒิ รัสกีลากุล
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน
นางสาวปิยะวรรณ อรุณรักษ์
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร