ผู้บริหาร

ดร.พัฒน์ มาศนิยม
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด
ผู้รับใบอนุญาตศูนย์ฯ
นางปรารถนา หนูประดับ
ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยวรพัฒน์
นายภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ผู้จัดการโรงเรียนวรพัฒน์
นางสาวอาทิตยา ศรประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์
นางสาวชนกชนม์  ผู้ประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการ
นายบุญฤทธิ์ เดชาวงศ์
ผช.ผอ.บริหารงานวิชาการแผนกประถมศึกษา
Kru.Raquel F. Saso Kru. Raquel
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกอนุบาล I-Kid Program , DLP Program
นางปรีดา หวังนุรักษ์
หัวหน้างานวิชาการแผนกประถมศึกษา
นางสาวณัฐฐิณี ตัณฑิบูลย์
หัวหน้างานกิจกรรม แผนกประถมศึกษา / ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
นายกิตติชัย ช่วยแก้ว
หัวหน้างานศูนย์ดนตรี ศิลปะ และการแสดง ManilaTamarind
นางสาวเจ๊ะอัน วังละ
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 1 
นางสาวจารุณี สุดใจ
หัวหน้างานระดับอนุบาล 3
นางสาวนัยนา  ศรีสว่าง
หัวหน้างานระดับอนุบาล 2
นางสาวทิพย์วรรณ  สุขราช
  ผู้ช่วยผู้อำนวยแผนกเตรียมอนุบาล