ฝ่ายบริหาร

ดร.พัฒน์ มาศนิยม
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ
ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด
ผู้รับใบอนุญาตศูนย์ฯ
นางปรารถนา หนูประดับ
ผู้จัดการโรงเรียนวรพัฒน์
นายภาณุวัฒน์ เส้งสกูล
ผู้ช่วยผู้จัดการ
นางรัตนา กายรัตน์
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวนริน จีนเพชร
เลขานุการและธุรการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุรีรัตน์ พิมพ์สิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ