“สะอาด สดใส สมวัย”

การจัดการศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์ระดับเนอสเซอรี่

ผู้บริหารและครูมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย การันตีคุณภาพด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี เน้นจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา ตามความสามารถและเต็มศักยภาพเหมาะสมตามวัยของเด็ก

  • รับเด็กตั้งแต่อายุ 1 ขวบ
  • บริการอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างบ่าย
  • ดนตรีสากล
  • Intensive English ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ กับ I-Kids Program
  • พัฒนาด้วย Sensory integration playground
  • สนามพัฒนาสมอง Brain-based learning playground

การจัดประสบการณ์ประจำวัน

07.30-08.30 น.           รับเด็กและตรวจสุขภาพเด็กเป็นรายบุคคล

08.30-09.00 น.          กิจกรรมเคารพธงชาติและกิจกรรมสดใสยามเช้า

09.00-09.15 น.           รับประทานอาหารเช้า

09.15-10.00 น.           กิจกรรมวงกลม/ฟังนิทาน/กิจกรรมศิลปะ

10.00-10.45 น.           กิจกรรมเล่นสร้างสรรค์

10.45-11.20 น.            กิจกรรมกลางแจ้ง (มุมน้ำ มุมทราย  ปีนป่าย  เครื่องเล่น)

11.20-11.30 น.             ฟังนิทาน

11.30-11.45 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

11.45-12.00 น.            อาบน้ำ

12.00-14.30 น.           นอนหลับพักผ่อน

14.30-14.45 น.           เก็บที่นอน

14.45-15.00 น.           อาบน้ำ/เปลี่ยนเสื้อผ้า

15.00-15.15 น.            รับประทานอาหารว่าง

15.15 น. เป็นต้นไป      ฟังนิทาน/อำลา