“จังหวะก้าวเพลินปัญญา”

การจัดการศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์ระดับอนุบาล

เน้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาครบทุกด้าน เก่ง ดี มีสุข และมีคุณลักษณะ กล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดงออก ด้วยนวัตกรรมหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนวรพัฒน์ กับ จังหวะก้าวเพลินปัญญา และการเรียนรู้ด้วยโครงการ (project approach)

ก้าวจังหวะแห่งการบ่มเพาะปัญญา

จังหวะ 1     จัดระเบียบตนเอง  

จังหวะ 2     กิจกรรมเคลื่อนไหวปลุกพลังสมอง

จังหวะ 3     กิจกรรมภาวะซึมซับพร้อมเรียน

จังหวะ 4     กิจกรรมเร้าความสนใจ จิตใฝ่รู้

จังหวะ 5     กิจกรรมประสบการณ์หน่วยบูรณาการเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยการปฏิบัติ คิด ถ่ายทอด และอยู่ร่วมกัน

จังหวะ 6     กิจกรรมศิลปะ & ชื่นชมยินดีกับผลงานตนเองและผู้อื่น  

จังหวะ 7     เล่นอิสระตามมุม เกมการศึกษา