ครูแผนก Gym & Swimming Club

นายมะรูดี สาและ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายสิทธิชัย ปักษิน
ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา