ครูแผนก Manila Tamarind

นายกิตติชัย ช่วยแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียภาพ
นายทนงศักดิ์ ช่อผูก
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเสาวลักษณ์ คงขาว
ครูสอนดนตรีสากล
นางสาวเชษฐ์ธิดา จูฑะเสน
ครูสอนนาฎศิลป์และบัลเล่ต์
นางสาวฉัตรประภา ทวีทรัพย์
ครูดนตรีไทย