ครูแผนก Manila Tamarind

นายกิตติชัย ช่วยแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียภาพ
นางสาวนัฏฐกานต์ เหมือนเงิน
ครูผู้สอนดนตรีไทย