โรงเรียนวรพัฒน์ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2533 ใบอนุญาตเลขที่ สข 2/2533  ภายใต้ปรัชญาการจัดการศึกษา “ ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสุข ปลูกจิตสำนึก ” รับเด็กตั้งแต่ 1 ขวบ สำหรับระดับเนอสเซอรี่ เปิดทำการสอนระดับอนุบาล 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยก่อสร้างโรงเรียนบนพื้นที่ของ ร.ต.ต. ตั้ง  พัฒโณ (จ่าตั้ง) ผู้เป็นบิดาของนางเสาวณีย์  พัฒโณ ร.ต.ต. ตั้ง  พัฒโณ มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บุตรหลานผู้สืบสกุลได้ใช้ที่ดินผืนนี้ในการสร้างกุศลด้านการศึกษา เป็นแหล่งจัดการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพสำหรับลูกหลานชาวหาดใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนางเสาวณีย์  พัฒโณ ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ดังกล่าว ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันมีอาคารเรียน และอาคารประกอบ จำนวน 6 หลัง จัดวางตัวอาคารแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ดังนี้ โซนปฐมวัย ประกอบด้วย อาคารเนอสเซอรี่ อาคารจ่าตั้งอนุสรณ์ และอาคารชมพู โซนที่ 2 ประกอบด้วย อาคารเสาวนีย์พัฒนาและอาคารโรงอาหาร และโซนที่ 3 ประกอบด้วย อาคารสโมสร Gym and swimming club ฟิตเนส และสระว่ายน้ำ โรงเรียนมีห้องเรียน จำนวน 38 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ห้อง คือ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีไทย ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และอาเซี่ยนศึกษา ห้อง cooking ห้อง Brain-based learning resource center (BBL) และห้องสมุด

“วรพัฒน์” เป็นชื่อที่ผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน อาจารย์ถวิล ชูกำเนิด และ อาจารย์เสาวณีย์ พัฒโณ ตั้งชื่อนี้ขึ้นมาโดยใช้หลักในการตั้งชื่อ 2 หลักด้วยกันคือ
1. การผูกดวง
          โดยนำชื่อของลูกสาวสองคนที่ประสงค์ให้เป็นทายาทสานต่อเจตนารมณ์ ตอนแรก ตั้งไว้ 3 คน คือ “มโน” “วรลักษณ์” และ พัฒน์” ชื่อแรกรวม ๆ ออกมาเป็น “มโนวรพัฒน์” แต่ความหมายไม่ให้กับการทำโรงเรียน คือ “คิดการพัฒนาเป็นเลิศ” เลยตัดคำว่า “มโน” ออก เหลือเพียง 2 คน คือ “วรลักษณ์ (ครูหมู)” กับ “พัฒน์ (ครูพัฒน์)” ที่น่าจะผูกดวงกันติดพอจะตั้งเป็นชื่อโรงเรียนได้ จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “วรพัฒน์”
2. การสร้างความหมายที่มีคุณค่า
             “วรพัฒน์” มาจากคำว่า “วร” และ “พัฒน์”
             “วร” หมายถึง ประเสริฐ, วิเศษ, เลิศ, อริยะ (excellent, splendid, best, noble)
             “พัฒน์” หมายถึง พัฒนา (Develop)
              คำว่า “วรพัฒน์” จึงแปลว่า “การพัฒนาที่เป็นเลิศ”

และชื่อ “วรพัฒน์” ในรุ่นต่อมา ถูกต่อเติมโจทย์ว่า ความเป็นเลิศต้องเกิดจากการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ดังนั้น วรพัฒน์ จึง มีความหมายว่า “การพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง”

สอดคล้องกับ LOGO ของโรงเรียน แต่เดิมเป็นรูปเด็กตีกงล้อ ด้วยความหมายสื่อถึงความพร้อมในการพัฒนาไปข้างหน้า ต่อมาในยุค Logo ใหม่ ออกแบบโดยคุณพรรณทิพา เรืองวานิช เพื่อนสถาปนิก จุฬา ของเราในสมัยนั้น การออกแบบมีมิติการให้ความหมายของโรงเรียนวรพัฒน์ไว้หลายมิติ ดังนี้
           1. โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดยั้ง ออกแบบเป็นทรงกลม มี จุดน้ำเงินอยู่นอกวงกลมหมายถึง ผู้เรียนที่กำลังเดินทางในโลกแห่งการเรียนรู้ที่มีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา (ทรงกลม)
           2. รอยยิ้มแห่งความสุขในการเรียนรู้ ออกแบบเป็นเส้นขาวใต้ขอบวงกลม
           3. การเรียนรู้สู่อิสรภาพ ออกแบบเป็นเส้นขาวคาดกลางเป็นรูปนกกำลังโบยบิน
           4. การค้นคว้าเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ออกแบบเป็นเส้นขาวคาดกลางด้านซ้ายที่เหมือนหนังสือกำลังเปิด
           5. คำสำคัญที่เขียนไว้ด้านล่างวงกลม ระบุว่า “Alternatives for learning” แปลว่า “ทางเลือกสำหรับการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นหลักผูกดวงทายาทคนทำโรงเรียน หรือ หลักของความหมายของชื่อ “โรงเรียนวรพัฒน์” ก็เป็นไปตามหลักการทั้ง 2 อย่างชัดเจน นั่นคือ พวกเราโรงเรียนวรพัฒน์เป็นทีมการศึกษาที่พิสูจน์การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาใหม่ในโรงเรียนไทย ๆ แบบไม่ยอมหยุดยั้ง และไม่ยอมจำนนจากทุกข้อจำกัดของระบบการศึกษาไทย

ตราประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์รูปวงกลมสีเหลือง มี NEGATIVE SPACE  เป็นรูปหนังสือเปิดอยู่เหมือนกำลังจะพลิกหน้าถัดไปแทน “ โลกของการเรียนรู้อย่างเสรี ” (ดูเหมือนกำลังบินด้วย)สัญลักษณ์รูปวงกลมสีน้ำเงิน แทน  “เด็กนักเรียนที่กำลังเดินทางอยู่ในโลกแห่งการเรียนรู้” โดยจัดวางองค์ประกอบของ  LOGO ให้ดูเหมือน“ให้ดูเหมือนภาพที่กำลังยิ้ม” แทนความสุขสนุกสนานกับการที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้

อักษรย่อโรงเรียน :  ว.ร.พ.

สีประจำโรงเรียน :  น้ำเงิน – เหลือง

          :: น้ำเงิน             :         หมายถึง ผู้เรียน

          :: เหลือง            :         หมายถึง โลกแห่งการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์

ปรัชญาโรงเรียนวรพัฒน์

ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม สร้างความสุข ปลูกจิตสำนึก

วิสัยทัศน์

โรงเรียนวรพัฒน์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การจัดการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ผู้เรียน ดี เก่งมีสุข บนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. พัฒนาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
 2. พัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
 3. พัฒนาผู้เรียน ดี เก่ง มีสุข บนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

คนดี มีภาวะผู้นำ เพลินเรียนรู้

เอกลักษณ์

จัดการเรียนรู้ที่ใส่ใจสมอง

วัฒนธรรมองค์กร

ชุมชนแห่งการเรียนรู้พร้อมเปลี่ยนแปลงและทันสมัยอยู่เสมอ อยู่ร่วมกันอย่างฉันท์พี่น้องเสมือนครอบครัวเดียวกัน บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตแบบไทยและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาวรพัฒน์ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
 2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 5. เพื่อขยายเครือข่ายการเรียนรู้สู่สากล
 6. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลเมืองและพลโลก
 7. เพื่อพัฒนาผู้เรียน ดี เก่ง มีสุข บนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

 1. โรงเรียนวรพัฒน์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
 2. บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
 3. บุคลากรมืออาชีพมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 4. หลักสูตรและการเรียนการสอนมีเอกลักษณ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 5. มีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่สากล
 6. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
 7. ผู้เรียน ดี เก่ง มีสุข บนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง