School concept: วรพัฒน์นวสิกขา ผู้เรียนที่นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรมด้วยการศึกษาสมัยใหม่ โดยมีลักษณะผู้เรียนที่มีปัญญาและจิตจริยธรรม ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑.  Active and Green Learner คือ เด็กวรพัฒน์รักการเรียนรู้และมีวิธีเรียนรู้นำตนเองสู่เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้ด้วยศักยภาพและสมรรถนะของตนเอง

๒.  Active and Green Innovator คือ เด็กวรพัฒน์มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ คิดเป็นลำดับขั้นตอน จัดการและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ คิดอย่างยืดหยุ่นและรังสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่า

๓.  Active and Green Citizen คือ เด็กวรพัฒน์มีความเคารพสิทธิ์และสนใจเรียนรู้ความต่างทางวัฒนธรรมในสังคม พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๔.  Active and Green Self-Efficacy คือ เด็กวรพัฒน์มีสติ เชื่อมั่นและรับรู้ได้ถึงความสามารถของตนเอง กำหนดเป้าหมายและตัดสินใจลงมือปฏิบัติด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพตนเอง บนรากฐานแนวคิดแบบเติบโต (Growth mindset) สามารถบริหารจัดการตนเองขั้นสูง (Self-management) ด้วยทักษะสมองส่วนหน้าที่แข็งแรง (Executive Functions: EF)

โดย ลักษณะผู้เรียนที่มีปัญญาและจิตจริยธรรมทั้ง ๔ ลักษณะ ประกอบไปด้วยผลลัพธ์ทางการศึกษา ๗ ประการ ดังนี้

๑. สมรรถนะการจัดการตนเอง (Self-Management: SM)

๒. สมรรถนะการสื่อสาร (Communication: CM)

๓. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

๔. สมรรถนะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking: HOT)

๕. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen: AC)

๖. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน (Sustainable coexistence with nature and science: SNS)

๗. สมรรถนะการสร้างและพัฒนานวัตกรรม (The capacity to create and develop innovations)

วิธีการจัดการเรียนรู้ (ระดับประถมศึกษา)

 • การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning)
 • การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Thematic integration)
 • การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning)
 • การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project-Based Learning)
 • การบูรณาการความรู้ระหว่าง ๕ สาขาวิชา ซึ่งได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หุ่นยนต์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ Science, Technology, Robotic, Engineering and Mathematics: STREM
 • การจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach)
 • การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน
 • การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรม
 • การจัดการเรียนรู้โดยใช้อธิบาท ๔


แนวคิดหลักในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบยึดโยงกับการพัฒนาโรงเรียนสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา

องค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององค์กร ให้ตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับและทุกงานคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่เสมอ สร้างความเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการ วิธีการและเครื่องมือใหม่ ๆ ช่วยให้การจัดการการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงใช้ข้อมูลความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในองค์กรและเครือข่ายภายนอกองค์กร

สองภาคส่วนสำคัญหลักสูตรสถานศึกษา Active and green เน้นการพัฒนาผู้เรียนนำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรม มีคุณลักษณะสำคัญ ๓ ประการ ดังภาพ

ภาพที่ ๘ หลักสูตรฐานสมรรถนะ Active & Green

๑. Active and Green Learner คือ ผู้เรียนที่นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรม มีคุณลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ การเป็นผู้เรียนที่มีพฤติกรรมรักการเรียนรู้ การเป็นผู้เรียนที่มีเครื่องมือในการเรียนรู้เป็นของตนเอง และการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตนเองวางไว้ด้วยสมรรถนะแห่งตนและมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ดี มีทักษะการคิดขั้นสูงอย่างมีคุณธรรม มีความสามารถในการนำและกำกับการเรียนรู้ของตนเองอย่างมีเป้าหมาย

๒. Active and Green innovator คือ นวัตกรที่นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรม ปรับเปลี่ยนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพื่อให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมีความหมาย (Purposeful Learning) การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม ใหม่ๆ (Generative Learning) การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful Learning) และการปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Learning)

๓. Active and Green citizen คือ การเป็นพลเมืองที่นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรมทั้งความเป็นพลเมืองและพลโลก การพัฒนาหลักสูตรดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรโดยเครื่องมือสำคัญ คือ การสร้างชุมชนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพภายในโรงเรียน และใช้นวัตกรรม Lesson study เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย เน้นให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการจัดประสบการณ์ในรูปแบบของหน่วยบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา จัดแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก กลุ่มวิชาบูรณาการ และกลุ่มโปรแกรมเสริมหลักสูตรสร้างทางเลือกให้กับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เน้นการบูรณาการภายในกลุ่มสาระของตนเอง (Correlation design) ได้แก่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระวิชาบูรณาการข้ามสาระ (Integrated design) ได้แก่

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระสุนทรีย์

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระพลศึกษาและสุขศึกษา