โรงเรียนวรพัฒน์มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการศึกษาสมัยใหม่โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเคารพความแตกต่างของผู้เรียนทั้งในด้านความสนใจ ความถนัด และความสามารถ เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกในสิ่งที่สนใจด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม กาทำงานเป็นทีมของผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา การจัดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้ผู้เรียนได้เสริมเติมเต็มและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มความสามารถ
โปรแกรมวรพัฒน์เลินนิ่งสเฟียร์(Warraphat Learning Sphere) หรือชื่อย่อว่า WLS ซึ่งเป็นโปรแกรมหรือกิจกรรมเสริมพิเศษเพิ่มเติมที่ดำเนินการคู่ขนานกับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ Active and Green โรงเรียนวรพัฒน์ที่ก าหนดให้เรียนตามระบบของโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา โดยที่โปรแกรมเสริมพิเศษมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านการส่งเสริมวิชาการและด้านอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาทักษะสมอง executive function (EF) พัฒนา Selfs พัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะแห่งตนและการพัฒนาตนเองของผู้เรียนที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ผู้เรียนได้เติบโตขึ้นด้วยการรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่าตัวเองคือใครและจะไปยืนอยู่ตรงไหนในโลก ผู้เรียนจึงต้องรู้จัก selfs ของตนรู้จักตัวตนภายใน ความรู้สึก ความคิด ศักยภาพ อารมณ์ ทักษะความสามารถ ข้อดี ข้อด้อยจนในที่สุดสามารถรู้ได้ว่าเขาจะเป็นใครในโลกนี้ เป็นผู้
แก้ไขปัญหา เป็นผู้นำ หรือเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ฯลฯ ผู้เรียนต้องพาตัวเองไปค้นเจอตัวเองให้ได้ ผู้เรียนรู้จัก ตัวเองได้ต้องมี selfs awareness หรือตระหนักรู้ตัวเอง ในเรื่องความคิด ความรู้สึก การกระท า และรู้ว่าตัวตนของตัวเองจะไปส่งผลกับคนอื่นอย่างไร สมรรถนะนี้เริ่มมาจากการที่ผู้เรียนสามารถบอกความรู้สึกตัวเองได้ก่อน ตัวอย่างในอดีตเป้าหมายของ
ประถมศึกษา คือ การสอนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้ บวกลบเลขได้ สอนเรื่องค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม แต่ปัจจุบันไม่เพียงพอแล้วต้องให้ผู้เรียนอยู่รอดได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตัวของผู้เรียนเอง การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ โลกที่มี Disruption การเรียนวิชาการ การหาความรู้ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องส าคัญอีกต่อไปเพราะมีเครื่องมือให้ค้นคว้า ให้เรียนรู้ได้อย่างมากมาย รวดเร็วและสอนกันได้ แต่เรื่อง
ของทักษะด้านอารมณ์-สังคม social emotional ความหนักแน่นทางอารมณ์ EQ ดีปรับตัวได้ การสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นกว่า หากผู้เรียนมี Self ที่ดีเป็นเครื่องมือ จะสามารถเรียนรู้และต่อยอดเพื่อน าไปในชีวิตประจ าวันได้ พึ่งพาตนเองได้จากการมี self-esteem มี self-perception มองว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เด็กต้องได้รับการพัฒนา selfs เพิ่มเติมในระดับประถมศึกษา


เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเติบโตและเรียนรู้ที่ดี ได้แก่ self-directed หรือ self-regulation หรือ selfcontrol จะท าให้เด็กกำกับตัวเองที่ดี สามารถควบคุมตัวเองให้ทำสิ่งต่าง ๆ ลุล่วงไปสู่เป้าหมาย มีความคิดเป็นของตนเอง ไม่ปล่อยตัวเองให้ไปตกอยู่ในกระแสต่าง ๆ self-resilience มีความมานะบากบั่น อึดฮึดสู้ ล้มแล้วลุกได้ เจอความยากลำบากก็ปรับตัว เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าทางบวกทางลบก็เผชิญได้ ฟื้นตัวได้ดี เยียวยาจิตใจด้วยตัวเองเป็น จัดการอารมณ์ตัวเองได้ ไม่เก็บกด อยู่ด้วยตนเองได้ไม่ว่าสถานการณ์ใด และ Self identity ช่วงวัยประถมฯเป็นช่วงที่เด็กก าลังสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งจะปรากฏชัดเจนเมื่ออยู่ในช่วงวัยรุ่น ดังนั้นเด็กที่มี self ที่ดีจะมีความมั่นใจ จะกล้าท าสิ่งที่ท้าทายมากขึ้น จะเกิดการเรียนรู้ใหม่ ๆ การพัฒนาตัวเองก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น โปรแกรมใน Warraphat Learning Sphere จึงเป็นโปรแกรมเสริมเติมเต็มศักยภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ การพัฒนา selfs สมรรถนะหลักและสมรรถนะแห่งตนของ
ผู้เรียนไปในเวลาเดียวกัน โดยยึดเอาความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ
การบริหารจัดการการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๗ อาณาจักรการเรียนรู้และโปรแกรมในแต่ละอาณาจักรแบ่งเป็น ๒ ประเภทตามเป้าประสงค์ของโปรแกรม ดังนี้ฝฝ

๑.โปรแกรมเสริมพิเศษมุ่งเน้นการส่งเสริมทางวิชาการ (Academic Purpose)
อาทิ โปรแกรมเตรียม สอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา (Tutorial Program) โปรแกรมยกระดับวิชาการ (Enrichment) โปรแกรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STE(AI)M) และโปรแกรมเสริมวิชาการหลังเลิกเรียน (After School) เป็นต้น

๒.โปรแกรมเสริมพิเศษที่มุ่งเน้นการพัฒนา self สมรรถนะหลักและสมรรถนะแห่งตน อาทิ โปรแกรม
เสริมความสามารถด้านดนตรีและศิลปะร่วมสมัย (Modern Art) โปรแกรมด้านกีฬา (P.E.) ด้านภาษาต่างประเทศ (Languages) และด้านความสนใจตามสมัยนิยม (Trendy) เป็นต้น

โดยโปรแกรมเสริมพิเศษเสริมการเรียนรู้มีบทบาทส าคัญต่อความสำเร็จของผู้เรียนทั้งมิติวิชาการ มิติความสัมพันธ์ทางสังคม มิติคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะผู้เรียนจะได้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ด้วย ตนเองผ่านแรงจูงใจอย่างแท้จริง มีโอกาสพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่นอกเหนือจาก วิชาการในชั้นเรียน ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง สร้างทักษะความเป็นผู้น าและทักษะการจัดการเวลาของผู้เรียนอีกด้วย ทั้งนี้การร่วมเรียนรู้กับเพื่อนที่หลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ (Constructive Criticism) มีทักษะการสื่อสารและการท างานเป็นทีม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตที่ดี หลีกเลี่ยงการเลือกทางออกในการใช้ชีวิตในแง่ลบ การเรียนรู้ผ่านโปรแกรมเสริมพิเศษจะช่วยให้ผู้เรียนค้นพบศักยภาพ โดยครูมีบทบาทชี้แนะอำนวยการให้เกิดการเรียนรู้ กระบวนการที่เหมาะสม สู่เป้าหมายการเรียนรู้/การศึกษาต่อในอนาคตของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

(open book)
เปิดดูรายละเอียดโปรแกรม https://online.pubhtml5.com/uxuy/fgly/