แผนกบริหาร

นางสาวสิริภรณ์ ฉายห้อง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวธารทิพย์ เส้งเซ้ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางรัตนา กายรัตน์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวนริน จีนเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางอริสา  ขุนฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาวดี กาเยาว์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและงานสารบรรณ
นางสาวสาวิตรี  หะยี
เจ้าหน้าที่โภชนาการและงานอนามัย
นางสาวณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์
เลขานุการ
จรูญฤทธิ์ เพ็ชรจำรัส
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและประชาสัมพันธ์