แผนกบริหาร

นางสาวรามิเด๊าะ หมัดศรี
เจ้าหน้าที่การเงินแผนกอนุบาล
นางสาวนริน จีนเพชร
เลขานุการและธุรการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุรีรัตน์ พิมพ์สิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสิรินุช  บุญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางรัตนา กายรัตน์
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวปิยะวรรณ อรุณรักษ์
เจ้าหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์