แผนกบริหาร

นางสาวรามิเด๊าะ หมัดศรี
เจ้าหน้าที่การเงินแผนกอนุบาล
นางสาวนริน จีนเพชร
เลขานุการและธุรการ
นางสิรินุช  บุญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางสาวฝาดีฮะห์ บราเฮง
ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาล
นางรัตนา กายรัตน์
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวปิยะวรรณ อรุณรักษ์
เจ้าหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์