แผนกบริหาร

นางสาวรามิเด๊าะ หมัดศรี
เจ้าหน้าที่การเงินแผนกอนุบาล
นางสาวนริน จีนเพชร
เลขานุการและธุรการ
นางสิรินุช  บุญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
นางรัตนา กายรัตน์
การเงิน
นางสาวปิยะวรรณ อรุณรักษ์
เจ้าหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศและงานประชาสัมพันธ์