แผนกบริหาร

นางสาวสิริภรณ์ ฉายห้อง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวธารทิพย์ เส้งเซ้ง
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางรัตนา กายรัตน์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสุดจิต วอลส์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนริน จีนเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางอริสา  ขุนฤทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุภาวดี กาเยาว์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศและงานสารบรรณ
นางสาวสาวิตรี  หะยี
เจ้าหน้าที่โภชนาการและงานอนามัย
นางสาวศศิวิมล เหมียนคิด
เลขานุการ
นางสาวณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์
เลขานุการ