แผนกปฐมศึกษาหลักสูตรปกติ

 “คิดใหม่เข้าใจสมอง”

การจัดการศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์ระดับประถมศึกษา

          ด้วยประสบการณ์การจัดการศึกษาระดับประถมฯ นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 16 รุ่น ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาบนพื้นฐานของ Brain-based learning Problem-based learning และ Open Approach เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เข้าใจสมอง ผู้บริหาร และครูทำความเข้าใจ และมีมุมมองต่อกระบวนการเรียนรู้โดยอิงอาศัยความรู้ ความเข้าใจจากการทำงานของสมอง ทัศนะต่อการเรียนรู้เช่นนี้ทำให้การจัดการเรียนรู้วางอยู่บนฐานของความสนใจ และการใคร่ครวญว่า ปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้สมองมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีวงจรการทำงานของกลุ่มเซลล์และเครือข่ายเซลล์ภายในสมองที่พัฒนาขึ้น หรือว่าสมองมีปฏิกิริยาตอบรับต่อการเรียนการสอนแบบใด อย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงใดเกิดขึ้นในสมองขณะที่เรียนรู้ ความรู้ ความเข้าใจ และความชำนาญของผู้เรียนจะสะท้อนออกมาอย่างไรจากการเปลี่ยนแปลงภายในสมอง การเรียนรู้จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ควรจะใช้วิธีการใดประเมิน

          นักเรียนประถมฯทุกคน มีโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกัน ค้นพบตัวเอง นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ เก่งและดีได้ในเวลาเดียวกัน การันตีด้วยคุณภาพศิษย์เก่า รางวัลระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ นักเรียนกว่าร้อยละ 90 สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ได้โรงเรียนที่ตนเองคาดหวัง และผลการสอบ O-NET ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนทุกระดับและทุกสังกัด ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

 • รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 6 ขวบ หรือนักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้ระดับอนุบาล 3 และมีหลักฐานจากโรงเรียนเดิม
 • รับนักเรียนจำนวน 35 คนต่อห้องเรียน
 • บริการอาหารกลางวันแบบผูกประจำกับโรงเรียน
 • ดนตรีไทยและสากล
 • ชุมนุมการเรียนรู้ จำนวน 12  ชุมนุม นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ คือ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ว่ายน้ำ ศิลปะ งานประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ ฟุตบอล ห้องเรียนทดลองวิทยาศาสตร์ รักการอ่าน
 • Intensive English ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างประเทศ กับ I-Kids Program
 • สนามพัฒนาสมอง Brain-based learning playground
 • ภาษาจีนโดยครูเจ้าของภาษา
 • โปรแกรมติวเตรียมพร้อมสอบเข้ามัธยมศึกษาปีที่ 1
 • คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • หลักสูตรว่ายน้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ว่ายน้ำเป็นทุกคน