• โรงเรียนวรพัฒน์

  โรงเรียนวรพัฒน์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การจัดการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ผู้เรียน ดี เก่งมีสุข บนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Learn more
 • โรงเรียนวรพัฒน์

  โรงเรียนวรพัฒน์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การจัดการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ผู้เรียน ดี เก่งมีสุข บนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Learn more
 • โรงเรียนวรพัฒน์

  โรงเรียนวรพัฒน์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การจัดการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ผู้เรียน ดี เก่งมีสุข บนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Learn More
 • โรงเรียนวรพัฒน์

  โรงเรียนวรพัฒน์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การจัดการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล ผู้เรียน ดี เก่งมีสุข บนพื้นฐานการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  Learn More

คนดี

มีคุณธรรมสำคัญ 8 ประการ คือ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความมีวินัย ความเสียสละ ความอดทน ความกตัญญู และความสามัคคี มีจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สิทธิของตนเองและผู้อื่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และรักษ์สิ่งแวดล้อม

มีภาวะผู้นำ

มีภาวะผู้นำเกิดจากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะการดำรงชีวิตให้เต็มศักยภาพ เกิดปัญญาภายในแห่งตน

เพลินเรียนรู้

เรียนรู้อย่างมีความสุข ด้วยความเพลิดเพลินโดยมีพื้นฐานมาจากสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ร่าเริงแจ่มใส สุขนิสัยที่ดี สุขในการอยู่ร่วมกัน