• โรงเรียนวรพัฒน์

  วรพัฒน์นวสิกขา “การศึกษาสมัยใหม่ เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม” เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ที่สร้างสมรรถนะ กล้าเผชิญการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม

  Learn more
 • โรงเรียนวรพัฒน์

  วรพัฒน์นวสิกขา “การศึกษาสมัยใหม่ เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม” เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ที่สร้างสมรรถนะ กล้าเผชิญการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม

  Learn more
 • โรงเรียนวรพัฒน์

  วรพัฒน์นวสิกขา “การศึกษาสมัยใหม่ เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม” เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ที่สร้างสมรรถนะ กล้าเผชิญการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม

  Learn More
 • โรงเรียนวรพัฒน์

  วรพัฒน์นวสิกขา “การศึกษาสมัยใหม่ เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม” เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสมัยใหม่ที่สร้างสมรรถนะ กล้าเผชิญการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเจริญงอกงามของชีวิตและสังคม

  Learn More

อัตลักษณ์

นำตนเองให้เกิดปัญญาและมีจิตจริยธรรม

เอกลักษณ์

" การศึกษาสมัยใหม่ "

วัฒนธรรมองค์กร

มีสติพัฒนาอย่างต่อเนื่อง