ดร.พัฒน์ มาศนิยม

ดร.พัฒน์  มาศนิยม

ครูพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

สโลแกน : “Learn Share and Grow Together”

ประวัติการศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน  : กรรมการด้านวิชาการสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

                                      : งานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ณ ประเทศเยอรมนี 5 ปี

                                    : งานด้านการศึกษาภายในประเทศ 12 ปี

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ผู้บริหารดีเด่นปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2558

                                                : รางวัลหนึ่งแสนครูดี

                                                : รางวัลคนดีศรีสงขลา

                                                : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่ 5