ดร.วรลักษณ์ ชูกำเนิด

ดร.วรลักษณ์  ชูกำเนิด

ครูหมู

ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาตศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยวรพัฒน์ และนักพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

ประวัติการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน  : กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาโณงเรียนวรพัฒน์

                                      : อาจารย์ประจำภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

                                    : ผู้รับใบอนุญาตวรพัฒน์เนอเซอรี่

รางวัลและความภาคภูมิใจ : วิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น เรื่องชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูสู่การเรียนในศตวรรษที่ 21 บริบทโรงเรียนในประเทศไทย

                                                : สนับสนุนทุนวิจัยโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                                                : รางวัลนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดีแบบบรรยาย ระดับปริญญาเอก กลุ่มมนุษย์ศาสตร์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น