นางกนกวรรณ คันธชาติ

นางกนกวรรณ  คันธชาติ

นก

ตำแหน่ง :  แม่บ้าน

สโลแกน                         :  ความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน

ประวัติการศึกษา          :  ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ประสบการณ์ทำงาน     : พ.ศ.2553– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำความสะอาดห้องทำงานผู้อำนวยการ และบ้านพักผู้รับใบอนุญาต

                                         : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา