นางขวัญชนก พุฒซ้อน

นางขวัญชนก  พุฒซ้อน

ครูขวัญ

ตำแหน่ง: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย

สโลแกน: ความสำเร็จล้วนเกิดจากความพยายามและฝึกฝนตน

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย

                                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประสบการณ์ทำงาน  : พ.ศ. 2554 –  ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ 

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2559  ฝึกซ้อมการจัดทำสมุดเล่มเล็กชั้น ป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

                                                : พ.ศ. 2560 ฝึกซ้อมการจัดทำสมุดเล่มเล็กชั้น ป.4-6  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน