นางสาวชนกชนม์  ผู้ประสิทธิ์

นางสาวชนกชนม์  ผู้ประสิทธิ์

ครูผึ้ง

ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการ

สโลแกน  : เป้าหมายของครูไม่ใช่สอนนักเรียนในแบบฉบับของตนเอง แต่เพื่อสร้างนักเรียนที่สามารถสร้างแบบฉบับของตนเองได้

ประวัติการศึกษา :
 – ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต   วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
– ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประสบการณ์ทำงาน  : พ.ศ. 2543 – 2552 ครูประจำชั้นระดับอนุบาล  โรงเรียนวรพัฒน์

                                       : พ.ศ. 2544 – 2550 หัวหน้างานวิชาการอนุบาล  โรงเรียนวรพัฒน์

                                       : พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล โรงเรียนวรพัฒน์

 

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2554 รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

                                      : พ.ศ.2558 รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ“หนึ่งแสนครูดี”

                                      : พ.ศ. 2558  รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

                                      : พ.ศ. 2560 รางวัลสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม(OPEC AWARDS) ระดับชาติ

                                      : พ.ศ. 2561 รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  “100 ปี ครูดีศรีเอกชน”