นางประไพพิศ ศรีใหม่

นางประไพพิศ  ศรีใหม่

ครูกุ้ง

ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

สโลแกน : จงอย่าคิดว่าชีวิตคือการทำงาน แต่จงคิดว่าทำอย่างไรให้ชีวิตมีคุณค่าต่อสังคม

ประวัติการศึกษา : คณะครุศาสตรบัณฑิต จากสถาบัน วิทยาลัยราชภัฎสงขลา        

ประสบการณ์ทำงา  : พ.ศ.2539-ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ ตำแหน่งครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2552 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

                                                 ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์จากสำนักราชเลขาธิการ

                                                : พ.ศ. 2554 ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์

                                                  ทางด้านการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา” จาก สก.สค.

                                                : พ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ “ หนึ่งแสนครูดี”                         

                                                : พ.ศ. 2558 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์

                                                  ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

                                                : พ.ศ. 2560ได้รับโล่รางวัลเยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่ประเภทบุคคล

                                                 ดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและ เยาวชนจากเทศบาลนครหาดใหญ่