นางปรารถนา หนูประดับ

นางปรารถนา  หนูประดับ

ชื่อเล่น  อ๊อด

ตำแหน่ง :  ผู้จัดการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยวรพัฒน์

สโลแกน                    : ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของคนดี

 

ประวัติการศึกษา     : ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏสงขลา

                                       วิชาเอกการประถมศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน  : ครูพี่เลี้ยงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยวรพัฒน์

                                      : ครูผู้สอนระดับอนุบาลโรงเรียนวรพัฒน์

                                     : ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนวรพัฒน์

                                   : ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนวรพัฒน์

                                   : ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนวรพัฒน์

                                     : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ

                                   : ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

                                     : ได้รับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์

                                     : ได้รับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์