นางปรีดา หวังนุรักษ์

นางปรีดา  หวังนุรักษ์

ครูสาว

ตำแหน่ง :  หัวหน้างานวิชาการแผนกประถมศึกษา

สโลแกน                      : ตัวอย่างที่ดี…มีมากกว่าคำสอน

ประวัติการศึกษา       : ปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ สถาบันราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2548-ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  

                                       STEM EDUCATION     

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2555 “หนึ่งแสนครูดี”

                                                : พ.ศ. 2559 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 5

                                                : ได้รับยกย่องเป็น ครูดี เด็กมีคุณภาพ

                                                : พ.ศ. 2560 ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                                                 สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา                       

                                               : รางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน ประจำปี 2561

                                               : ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
                                                “ทักษะวิชาการระดับภาคใต้ 60”ได้รับรางวัลเหรียญทอง