นางยุพา หนูเพ็ชร

นางยุพา  หนูเพ็ชร

พา

ตำแหน่ง :  แม่บ้าน

สโลแกน                        :  ขยัน อดทน

ประวัติการศึกษา        :  ประถมศึกษาปีที่ 4

ประสบการณ์ทำงาน  : ทำงานแม่บ้าน บริษัทวิชชุสิน

                                      : พ.ศ.2553– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลทำความสะอาดอาคารเนอสเซอรี่

                                         : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา