นางยุภาวดี วรรณวิล

นางยุภาวดี  วรรณวิล

ครูสาว

ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล

สโลแกน : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา                  

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2553 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ 

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานไม่ขาดไม่ลาไม่สาย