นางรัตนา กายรัตน์

นางรัตนา  กายรัตน์    

ครูอ้อย

ตำแหน่ง :  หัวหน้างานการเงิน

สโลแกน : คิดทำสิ่งใดต้องทำอย่างเต็มใจ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ ด้วยความเพียรและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

                                  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

                               : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประสบการณ์     : พ.ศ. 2547-2551 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ  

                               ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคคล 

                             : พ.ศ. 2552-2555 โรงเรียนวรพัฒน์ ตำแหน่งครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล

                             : พ.ศ. 2555-2557 โรงเรียนวรพัฒน์  ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

                             : พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์  ตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน

 

รางวัลและความภาคภูมิใจ  : ปี 2554  โครงการมะละกอ รับรางวัล สร้างสรรค์และ            

                                                   นำเสนออย่างเป็นธรรมชาติ (ในงานเปิดโลกการศึกษาเอกชน                 

                                                   จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5)                 

                                                 :  ปี 2558  รางวัลหนึ่งแสนครูดี