นางวิยะฎา เลิศวัฒนพันธุ์

นางวิยะฎา   เลิศวัฒนพันธุ์

ครูวิ

ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล

สโลแกน :  ตัวอย่างที่ดี    มีค่ากว่าคำสอน

ประวัติการศึกษา        :  คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2555 – ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์    

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ.2558 รางวัลเกียรติบัตรการทำงานยอดเยี่ยม 

                                                : พ.ศ. 2558 รางวัลเกียรติบัตรการทำงานไม่ขาด  ไม่สาย  ไม่ลา