นางสาธิยา ทองขวิด

นางสาธิยา    ทองขวิด

สา

ตำแหน่ง :  ผู้ช่วยแม่ครัว

สโลแกน                        :  ขยัน สะอาด รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเอง

ประวัติการศึกษา       :  ประถมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์ทำงาน  : พนักงานรูมเมท โรงแรม

                                       : พนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัทไทยการ (โลตัส สาขาตรัง)

                                       : พ.ศ.2560– ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ : เตรียมผัก ล้างผัก ล้างอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ส่งอาหาร

                                         : หน้าที่อื่นๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา