นางสาวกัญญาวีร์ บุญศรีนางสาวกัญญาวีร์ บุญศรี
ครูอ้อม

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สโลแกน :ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ประสบการณ์ :
ตำแหน่งครูประจำชั้น : พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา