นางสาวจริญญา พุทสองศรี

นางสาวจริญญา    พุทสองศรี

ครูจุ๋ม

ตำแหน่ง:  ครูประจำชั้นอนุบาล 

สโลแกน: ไม่ฝึก ก็ไม่มีวันทำได้ ไม่ขวนขวาย ก็ไม่มีวันสำเร็จ

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

                                วิชาโทบริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตจังหวัดสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2555- ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วัดและ 

                                       ประเมินผล  ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                                       และวิชาประวัติศาสตร์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ฝึกซ้อมการประกวดมารยาทไทยช่วงชั้นที่ 1

                                                : ฝึกซ้อมการแข่งขันการสอบธรรมะทางก้าวหน้า

                                                : ฝึกซ้อมการประกวดเล่านิทานคุณธรรมช่วงชั้นที่ 1