นางสาวจารุณี สุดใจ

นางสาวจารุณี  สุดใจ

ครูตุ้น

ตำแหน่ง : ครูผู้สอนอนุบาล  Dual  Language Program

สโลแกน  : ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้น

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตเอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2550 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ จังหวัดสงขลา         

รางวัลและความภาคภูมิใจ : รางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงการ Project Approach เรื่อง กุ้ง

                               : ได้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานไม่ขาด ไม่ลา ไม่สาย

                               : ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี

                               : ได้รับรางวันครูรักการอ่าน

                               : ได้รับรางวัลครูดีแห่งท้องถิ่นไทย ยึดหลักคุณธรรมมีจิตเอื้ออาทร

                               : ได้รับรางวัลด้านความประพฤติการปฏิบัติงานส่วนตน และงานส่วนรวม