นางสาวจิราวรรณ คุ้มสุข

นางสาวจิราวรรณ คุ้มสุข
ครูซิ่ว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานวัดและประเมินผล
สโลแกน :   ความพยายามเป็นหนทางไปสู่ความสำเร็จ

ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกการวัดและประเมินทางการศึกษา                                                        
                                    มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ. 2561 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา
รางวัลและความภาคภูมิใจ :  รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เสียสละพลังกาย พลังใจ
                                                    และพลังปัญญาให้แก่งานกิจกรรมนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์

                                                 : ความภาคภูมิใจ ตัวแทนนิสิตทูลเกล้าถวายมาลัยขอพระกร
                                                   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินทรง
                                                    พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง