นางสาวชยุตรา ทองอ่อน

นางสาวชยุตรา  ทองอ่อน 

ครูนิว

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

สโลแกน : ชีวิตที่มีคุณค่า คือ ชีวิตที่อยู่เพื่อผู้อื่น

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา)      

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ. 2556 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

                                       : พ.ศ. 2557- ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์          

รางวัลและความภาคภูมิใจ : ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น

                                                   ป. 4-6 ประเทศมาเลเซีย รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง

                                               : ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

                                                (Science show) ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รางวัลเหรียญเงิน

                                               : ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

                                                ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ จ.สตูล รางวัลเหรียญทองแดง

                                               : ฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขันกิจกรรม Open house “การแข่งขัน 

                                                 แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ไข่นุ้ยผจญภัย” รางวัลเหรียญเงิน