นางสาวชนิดา จำปาศรี


นางสาวชนิดา จำปาศรี

ครูเฟิร์น

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล
สโลแกน : ถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่า อุปสรรค มนุษย์ก็จะไม่รู้จักอีกคำที่เรียกว่า”พยายาม”
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย
ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน ครูประจำชั้นอนุบาล โรงเรียนวรพัฒน์