นางสาวชนินาถ นิลสุวรรณ


นางสาวชนินาถ นิลสุวรรณ
ครูนิด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา
สโลแกน : ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรา
ประวัติการศึกษา : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                                  วิชาเอก ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน : นิสิตฝึกงานสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา
รางวัลและความภาคภูมิใจ : เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย บทความวิจัย ในงานนำเสนอผลงานวิชาการมนุษยศาสตร์และ                                                                   สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี