นางสาวณัฏฐวดี  สวนกุล

นางสาวณัฏฐวดี  สวนกุล

ครูกาญจน์

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนอนุบาล

สโลแกน  : เปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้ลงมือกระทำ กล้าแสดงออกและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ เอกบริหารธุรกิจบัณฑิต

                               : ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.รัชภาคย์ กรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2551 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์

รางวัลและความภาคภูมิใจ : รางวัลหนึ่งแสนครูดี

                                : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันโครงการ Project Approach เรื่องขมิ้นชัน