นางสาวณัฐฐิณี ตัณฑิบูลย์

นางสาวณัฐฐิณี  ตัณฑิบูลย์ 

ครูจีจี้

ตำแหน่ง :  คหัวหน้างานกิจกรรม แผนกประถมศึกษา / รูผู้สอนวิชาภาษาไทย

สโลแกน : จง “กล้า” ที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาเพื่อการพัฒนา

                                  เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่        

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2559-ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์                                                

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2559 ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันการคัดลายมือ ชั้น ป.1-3  

                                                  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

                                                : พ.ศ. 2559 ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันการคัดลายมือ ชั้น ป.4-6

                                                  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง