นางสาวทิพย์วรรณ  สุขราช

นางสาวทิพย์วรรณ  สุขราช

ครูอ๋อย

ตำแหน่ง :  หัวหน้าระดับอนุบาล 2

สโลแกน  : การเป็นครูต้องพัฒนาการสอนของตนเองด้วยความเพียรอยู่เสมอ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี  ศิลปกรรมบัณฑิต วิชาเอก จิตรกรรม

                               : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2554 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์        

 

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ดีเยี่ยม การแข่งขัน Project Approach เรื่องยางพารา

                                                : พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี