นางสาวธนพร ซึ้งประสิทธิ์

นางสาวธนพร  ซึ้งประสิทธิ์ 

ครูมุก

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

สโลแกน: เป็นและทำในสิ่งที่อยากจะเป็น ไม่ใช่ในสิ่งที่คนอื่นอยากจะเห็น

ประวัติการศึกษา: ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิเทศธุรกิจ จีน นานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2558-2559 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหลักสูตรบริหารธุรกิจ
                                        มหาบัณฑิต(นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                     : พ.ศ.2559-ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ.2560 ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการ   

                                                (Impromptu Speech) ได้รับรางวัลเหรียญทอง

                                               : พ.ศ.2560 ผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 9  

                                               (impromptu speech) ได้รับรางวัลเหรียญทอง