นางสาวนริน จีนเพชร

นางสาวนริน  จีนเพชร

ครูมิ้นต์

สโลแกน                : ผิดเป็นครู พร้อมเรียนรู้ รับฟังและพัฒนา เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและองค์กร

ประวัติการศึกษา  : ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)                

                                   วิชาเอก การบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)                     

                                   มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก

                                : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

                                   จังหวัดพิษณุโลก

ประสบการณ์ทำงาน  : พ.ศ.2548 –2555 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  จังหวัดพิษณุโลก

                                         ตำแหน่งครูผู้ช่วยสอน  วิชาคอมพิวเตอร์และงานเจ้าหน้าที่วัดและประเมินผล    

                                       : พ.ศ.2556 – 2559 โรงเรียนวงศ์วิทย์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตำแหน่งธุรการ                       

                                      : พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์  อำเภอหาดใหญ่ 

                                        จังหวัดสงขลา ตำแหน่ง เลขานุการและธุรการ