นางสาวปวีณ์นุช ด้วงสูงเนิน


นางสาวปวีณ์นุช ด้วงสูงเนิน
ครูมายด์

ตำแหน่ง : ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
สโลแกน
: ชีวิตคือการเรียนรู้
ประวัติการศึกษา :
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ประสบการณ์ทำงาน :
ปฏิบัติงานตำแหน่งครูประจำชั้นอนุบาลที่โรงเรียนวรพัฒน์มาได้ประมาณ 10 เดือน
รางวัลและความภาคภูมิใจ :
ความภาคภูมิใจคือได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเด็กๆทุกคน