นางสาวฝาดีฮะห์ บราเฮง


นางสาวฝาดีฮะห์ บราเฮง
ครูฮะห์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยชั้นอนุบาล

สโลแกน : ถึงจะไม่ใช่ครูที่ดีที่สุด แต่จะทำหน้าที่ที่ครูคนหนึ่งพึงมี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ศศ.บ.) 

ประสบการณ์ทำงาน :  ตำแหน่งครูผู้ช่วยอนุบาล 1/4
: พ.ศ.2561 – ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ตำแหน่ง : ธุรการ