นางสาวพรพิมล ชุมศรีเมฆ

นางสาวพรพิมล  ชุมศรีเมฆ

ครูเมย์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอนอนุบาล

สโลแกน : ความขยันเป็นเครื่องมือแห่งความสำเร็จ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบริหารธุรกิจ (แขนงวิชาการบัญชี)

ประสบการณ์ทำงาน  : พ.ศ.2557 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์