นางสาวภัคธดา  แก้วสองศรี

นางสาวภัคธดา  แก้วสองศรี

ครูพี่นา

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนอนุบาล

สโลแกน : ความพยายามเท่านั้น ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2556 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์