นางสาวภัทรสมร มณีโชติ


นางสาวภัทรสมร มณีโชติ

ครูพี่พิมพ์
ครูประจำชั้นอนุบาล
” เมล็ดอ่อนในวันนั้น จะเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงในวันหน้า”

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์