นางสาวรามิเด๊าะ หมัดศรี

นางสาวรามิเด๊าะ  หมัดศรี

ครูกุ้ง

ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่การเงินแผนกอนุบาล

สโลแกน                         : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ประวัติการศึกษา       : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2545 – 2546 ครูผู้ช่วยอนุบาล

                                       : พ.ศ.2546 – 2547 เจ้าหน้าที่ธุรการและครูผู้ช่วยแผนกเนอสเซอรี่

                                       : พ.ศ.2548 – 2559 เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

                                       : พ.ศ.2560 – ปัจจุบันเจ้าหน้าที่การเงินและธุรการแผนกเนอสเซอรี่

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ.2548 ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ด้านความประพฤติ    

                                                  การปฏิบัติงานส่วนตนและส่วนรวม

                                                : พ.ศ. 2559  ได้รับเกียรติบัตรบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงาน “ยอดเยี่ยม”

                                                : พ.ศ.2559 บุคลากรผู้เป็นแบบอย่างในการเป็นผู้มีความมุ่งมั่น     

                                                  ตั้งใจ ใฝ่เรียนรู้พัฒนางาน

                                               : พ.ศ.2560 จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ