นางสาววรรณนิศา  จันทรังษี

นางสาววรรณนิศา  จันทรังษี

ครูมิ๊ก

ตำแหน่ง :  ครูผู้สอนชั้นอนุบาล

สโลแกน : เก็บเอาคำคนเป็นแรงดลใจ ต้องมีสักวันที่เป็นวันของเรา

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ประสบการณ์ทำงาน : พ.ศ.2559 -ปัจจุบัน โรงเรียนวรพัฒน์