นางสาววินิตยา แก้วนิยม

นางสาววินิตยา  แก้วนิยม

ครูนิด

ตำแหน่ง :  ครูเตรียมอนุบาล

สโลแกน :  ชีวิตจะง่ายขึ้น ถ้ารู้จักปล่อยวาง

ประวัติการศึกษา        :  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย

ประสบการณ์ทำงาน   : พ.ศ.2551 – ปัจจุบันโรงเรียนวรพัฒน์      

รางวัลและความภาคภูมิใจ : พ.ศ.2557  บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงาน “ยอดเยี่ยม”

                                                : พ.ศ.2559 ได้รับการยกย่องเป็น ครูดี เด็กมีคุณภาพ

                                                : เป็นบุคลากรดีเด่น ด้านการมาปฏิบัติงานไม่ขาด ไม่สาย ไม่ลาป่วย และไม่ลากิจ